بازگشت

خبر

 

 

آتش سوزی منزل               ( 17/1/86 )

 

بر اثر اتصالی برق در آشپزخانه منزلی واقع در کوچه گوهران 28 کوی داماهی آتش سوزی اتفاق افتاد . که بر اثر آن یخچال دچار حریق شد و دود تمامی منزل را فرا گرفت .

حریق توسط کپسول خاموش کننده پودر گاز مهار گردید .

و توسط فن های مخصوص ، دود پراکنده شده در منزل تخلیه گردید .

آتش سوزی در زمان عدم حضور ساکنین بوقوع پیوسته است .

 

 

 

 

 

 

بازگشت